Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 2. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan.
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om af te zien van de overeenkomst op afstand.
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Schoenen Levine
Stationsstraat 47

8790 Waregem (België)

BE 0836.540.371

+32 56 60 28 18
info@schoenenlevine.be

Artikel 3 - Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. De ondernemer behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling ten alle tijde te kunnen wijzigen. Daarnaast heeft de ondernemer op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, update of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

5. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade ondervonden door gebruik van internet, meer bepaald door panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Schoenen Levine draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De ondernemer maakt gebruik van afbeeldingen, deze geven een indicatieve weergave van de aangeboden producten. Afwijkingen betreffende kleur kunnen geen aanleiding geven tot het retourneren van het goed.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de identiteit van de ondernemer en haar geografisch adres;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed
 • de prijs inclusief alle belastingen die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
 • de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
 • de eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling;

Artikel 5 - De overeenkomst en het betaalplatform

De overeenkomst tussen de consument en de ondernemer gebeurt elektronisch. De ondernemer treft de nodige maatregelingen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Het tijdstip van de overeenkomst komt overeen met het tijdstip van betaling via het betaalplatform Mollie. Mollie is een “payment service provider” die de betalingen tussen consument en ondernemer op een veilige wijze garandeert. Omdat Mollie het betalingsproces uit handen neemt van de ondernemer, zal je Mollie op je bankafschrift zien staan.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, alsook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • De identiteit van de ondernemer en diens geografische ligging;
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs inclusief alle belastingen van het product, de eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument het goed fysiek in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail de ondernemer op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen en dit voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking.

Gevolgen van de herroeping

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten, niet later dan 14 dagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De ondernemer betaalt de consument terug via hetzelfde betaalplatform Mollie als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot deze de goederen heeft teruggekregen.

De consument dient de goederen aan de ondernemer terug te zenden niet later dan 14 dagen na de dag waarop de beslissing de overeenkomst te herroepen werd medegedeeld. De consument is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien hieronder. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer de consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk:

 • wanneer de schoenen werden gedragen
 • wanneer enige slijtage/beschadiging aan de schoenen werd geprobeerd te herstellen
 • wanneer de zolen van de schoenen zijn beschadigd
 • wanneer de oorspronkelijke verpakking afwezig is
 • wanneer toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes, ... ontbreken

Artikel 8 - De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. De consument kan wel gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld. In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Uitvoering en Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen

De ondernemer is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de consument.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren.

De ondernemer is niet aansprakelijk indien de levertermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De consument is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Artikel 12 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Iedere betwisting tussen partijen zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank alwaar de maatschappelijke zetel van de ondernemer gevestigd is.

© 2024 Schoenen Levine - Stationsstraat 47, 8790 Waregem (België) - BTW BE 0836.540.371 - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
  Om uw surfervaring te verbeteren maakt Schoenen Levine gebruik van cookies. Meer informatie    OK